Statut stowarzyszenia


Rozdział I
Nazwa, teren działania i siedziba, charakter Stowarzyszenia

§ 1
Stowarzyszenie „Gloria Vitae” działa w oparciu o przepisy prawa o Stowarzysze-niach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu. 

§ 2
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności miasta, powiatu krasnostawskiego i województwa lubelskiego. 

§ 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych związków stowa-rzyszeń o tych samych lub podobnych celach działania. 

§ 5
Stowarzyszenie ma prawo używania odznaki, pieczęci, znaczków organizacyjnych oraz znaku graficznego zgodnie, z przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 6
Stowarzyszenie ma charakter stowarzyszenia regionalnego i działa na rzecz ogółu społeczności miasta i powiatu.

§ 7
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Krasnystaw.
2. Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy społecznej wszystkich członków stowarzyszenia oraz wolontariuszy.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Do prowadzenia swych spraw Stowarzy-szenie może zatrudniać pracowników. 

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 8
Stowarzyszenie realizuje zadania publiczne mające na celu:
1) Ochrona praw i godności człowieka
2) Rozwój Krasnegostawu i powiatu.
3) Promocję miasta i powiatu.
4) Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy, bezpieczeństwa, ochrony i promocji zdrowia.
5) Rozpoznawanie potrzeb kulturalnych oraz zainteresowań różnych środowisk i grup, w tym także osób niepełnosprawnych.
6) Organizację szkoleń, przeglądów, konkursów, festiwali.
7) Działania mające na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego, ekologii i ochrony zwierząt.
8) Organizację imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych w tym także dla osób niepełnosprawnych
9) Inspirowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwijania kontaktów między społeczeństwami oraz na rzecz integracji europejskiej.
10) Upowszechnianie i pielęgnacja tradycji kulturowych związanych z naszym regionem. 
11) Organizację wydarzeń kulturalnych dla społeczności lokalnej i powiatu.
12) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

§ 9
Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez: 
1) Zrzeszanie osób, instytucji zainteresowanych realizowaniem celów Stowarzy-szenia.
2) Organizowanie odczytów, sesji, spotkań naukowych. Inicjowanie i organizowanie konkursów, świąt regionalnych i okolicznościowych.
3) Organizowanie komisji, sekcji problemowych i tematycznych do realizacji kierunków działania Stowarzyszenia.
4) Dysponowanie własnym lokalem i kontem Stowarzyszenia.
5) Współpracę z Kościołem Katolickim i innymi wyznaniami, administracją samo-rządową, rządową, prasą, radiem i telewizją, instytucjami, partiami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami mającymi podobne cele
6) Współpracę i pozyskiwanie wsparcia materialnego, rzeczowego i organizacyj-nego od instytucji społeczno-gospodarczych, kulturalno-naukowych, a także od osób fizycznych w kraju i za granicą.
7) Działanie na rzecz organizowania i współpracy dla pomocy rzeczowej, material-nej i finansowej dla członków, osób potrzebujących, młodzieży szczególnie uzdol-nionej.
8) Zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach ochrony środowiska, ładu przestrzennego, estetyki środowiska, czystości, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego, ruchu samorządowego, oświaty, kultury itp.
9) Inicjowanie i wspieranie wszelkich form propagowania demokratycznych ideii ruchu samorządowego.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. 
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1) Zwyczajnych.
2) Wspierających.
3) Honorowych. 

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, niezależnie od miejsca zamieszkania, która:
1) złoży Zarządowi deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia
2) akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia i zapewnia wkład pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia
3) wpłaci wpisowe i na bieżąco będzie uiszczać składki członkowskie w wysokości uchwalonej przez walne zgromadzenie
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedsta-wiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowa-rzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez walne zgromadzenie członków na wniosek Zarządu.

§ 12
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
2) uczestnictwa w zebraniach, konferencjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia
3) zgłaszania opinii , wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w stowarzy-szeniu
4) informowania Zarządu o każdej zmianie miejsca zamieszkania

§ 13
1. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z dekla-rowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy jest zobowiązany do pracy aktywnej na rzecz Stowarzyszenia
4. Członek honorowy zobowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

§ 14
1. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piś-mie lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zlegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres 12 miesięcy
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał, regulaminów oraz za-sad etyki
5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekają-cego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych
6)pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała
2. W przypadkach o których mowa w ust.1 pkt 3,4,5 orzeka Zarząd, który jest zo-bowiązany zawiadomić członka o skreśleniu go lub wykluczeniu podając przyczynę i wskazując na prawo odwołania do walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna, władze i zasady działania

§ 15
Władzami Stowarzyszenia są: 
1) Walne Zgromadzenie Członków.
2) Zarząd.
3) Komisja Rewizyjna. 

§ 16
1. Kadencja władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bez-względną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie taj-ne.

§ 17
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg. kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 18
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, zaproszeni goście
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności:
1) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 16 ust.2
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później od pierw-szego terminu, bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania

§ 19
1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne, nadzwyczajne i sprawo-zdawcze.
2. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się raz na 2 lata.
3. Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg. uchwalonego przez siebie regulami-nu obrad.
4. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz.
5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zgro-madzenia Członków i powołanych komisji.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym cza-sie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd :
1) z własnej inicjatywy
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej
3) na umotywowane żądanie 1/3 członków zwyczajnych
8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt.2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zgroma-dzenie Członków winno odbywać się nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia wniosku Zarządowi.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia
2) uchwalenie statutu i jego zmian
3) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia
4) uchwalenie budżetu
5) ustalenie wysokości wpisowego i składek oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich
7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzysze-nia i jego władz
8) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji
9) nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego
10) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego ma-jątku
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady

§ 21
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowie-dzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
2. Zarząd składa się z: Prezesa, dwóch V-ce Prezesów, skarbnika, sekretarza i dwóch członków Zarządu.
3. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.
4. Zarząd ukonstytuowuje się na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wybor-czym, na którym został wybrany.
5. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu w tym Prezesa lub V-ce prezesa.

§ 22
Do zakresu działania Zarządu należy:
- realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
- określenie szczegółowych kierunków działania
- określenie budżetu i preliminarzy
- sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
- uchwalenie regulaminów przewidzianych w statucie
- podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego
- powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań
- zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków
- organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
- podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślenie)
- prowadzenie dokumentacji członkowskiej
- wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowa-rzyszenia
- składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków

§ 23
Komisja rewizyjna jest organem kontroli i składa się z 3 osób w tym z Przewodni-czącego Komisji. Członkowie Komisji nie mogą być członkami Zarządu ani pozo-stawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkiem 
Komisji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. Komisja pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) Udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu.
2) Kontrola opłacania składek członkowskich.
3) Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowa-rzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości i rzetelności.
4) Występowanie do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli.
5) Sporządzanie sprawozdania ze swej działalności i przedkładanie go Walnemu Zgromadzeniu.
6) Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. 
Prawo, żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego obowiązków statutowych, a także prawo, Żądanie zwołania Zarządu.
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w trybie ustalonym w statucie.

§ 24
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności ½ liczby członków Komisji w tym przewodniczącego. 

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusz Stowarzyszenia

§ 25
1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
3. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Majątek Stowarzyszenia nie może stanowić zabezpieczenia zobowiązań w sto-sunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich.
5. Ze środków Stowarzyszenia nie mogą być udzielane pożyczki jego członkom, członkom organów lub pracownikom oraz ich osobom bliskim.
6. Zakupy towarów i usług na rzecz Stowarzyszenia dokonywane od podmiotów, w których uczestniczą jego członkowie, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, nie mogą być dokonywane na zasadach szczególnych.
7.Osobami bliskimi członków, członków organów i pracowników Stowarzyszenia są osoby, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewień-stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 26
1. Fundusz Stowarzyszenia powstaje z wpisowego, składek członkowskich, zapi-sów, dotacji, spadków, darowizn, wpływów z majątku ruchomego i nieruchomego, imprez, dochodów z działalności statutowej.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
3. Cały dochód Stowarzyszenia przeznacza się na działalność statutową.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz nieruchomościową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 27
Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków wymagane są podpisy dwóch z niżej wymienionych osób: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i Członek Zarządu. 

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 28
Wszelkie zmiany niniejszego Statutu oraz rozwiązanie się Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia tylko wtedy, gdy wniosek wpłynie na minimum 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem i sprawy te zostaną umieszczone w porządku tego Zgromadzenia. 

§ 29
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o poprawkach lub zmianie Statutu, oraz rozwiązaniu się Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności co naj-mniej połowy. 

§ 30
Uchwały podjęte w drugim terminie zapadają większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu. 

§ 31
1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Człon-ków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Sto-warzyszenia.
2. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulo-wanych w statucie, mogą być zastosowane przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz 855).

Pobierz pliki

Zarząd Stowarzyszenia

Marek Kiciński – Prezes

Maria Kmicic – Wiceprezes

Wiesław Deptuś – Wiceprezes

Krystyna Kobylańska – Skarbnik

Dariusz Kowalczyk – Sekretarz

Joanna Szufnara – Członek

Lidia Pasierbska – Członek

Aneta Mróz – Członek

Kreator stron www - szybka strona internetowa