Nasze cele

Tworzenie dobrych praktyk społeczeństwa obywatelskiego.
Zgodnie z naszym statutem prowadzimy działania na rzecz wyzwalania świadomości społecznej i budowania społeczeństwa oby-watelskiego. Bliskie są nam działania zamie-rzające zarówno do popularyzowania idei samorządności lokalnej jak i integracji euro-pejskiej. Nasze pomysły udało się zrealizować między innymi dzięki nawiązaniu współpracy ze Starostwem Powiatowym w Krasnymsta-wie, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Na-rodowego, Urzędem Marszałkowskim Woje-wództwa Lubelskiego oraz wieloma innymi instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiota-mi gospodarczymi. Terenem naszej działalno-ści są przede wszystkim tereny powiatu kras-nostawskiego.
Staramy się działać, tworzyć i dyskutować. Robić wszystko to w co wierzymy, ufamy, że działalność ta będzie służyć nie tylko nam, ale również naszemu bliskiemu i dalszemu otocze-niu.Wszystkim tym, którzy chcą zapoznać się ze szczegółami naszej dotychczasowej dzia-łalności proponujemy wizytę na pozostałych podstronach poświęconych działalności Sto-warzyszenia „Gloria Vitae”.
Popularyzowanie i promocja idei filantropii i dobroczynności. 
Głównym celem powołanego Stowarzyszenia jest rozwój idei samorządności i popieranie przedsięwzięć związanych z kulturą, edukacją i promocją powiatu krasnostawskiego, rozwi-janie kontaktów regionalnych i międzynaro-dowych, jak również działalność w zakresie kultury oraz oświaty na rzecz lokalnej wspól-noty gmin ziemi krasnostawskiej.
Kreator stron www - szybka strona internetowa