REGULAMIN KRASNOSTAWSKIEJ ROWEROWEJ PIELGRZYMKI DO CZĘSTOCHOWY


Pielgrzymka ma charakter religijny. W związku z tym organizator wymaga od uczestników:
1. Uczestnictwa we wszystkich przewidzianych punktach pielgrzymki.
2. Wstrzemięźliwości od napojów alkoholowych, papierosów itp.
3. Troski o współtowarzyszy pielgrzymki (w szczególności czekania na tych, którzy są w tyle). 
I. Organizator 
Stowarzyszenie „Gloria Vitae” w Krasnymstawie.
II. Odpowiedzialność uczestników
1. Uczestnicy biorą udział w pielgrzymce na własną odpowiedzialność. 
2. Uczestnicy pielgrzymki biorą na siebie pełną odpowiedzialność za szkody poniesione
w trakcie trwania pielgrzymki, a w szczególności te wynikające z własnej lekkomyślności, brawury jazdy, braku zachowania przepisów ruchu drogowego bądź nieposzanowania miejsca noclegowego. 
3. W przypadku uczestników niepełnoletnich odpowiedzialność za szkody biorą na siebie ich rodzice (prawni opiekunowie). 
4. Zabrania się:
- jazdy środkiem drogi i utrudniania ruchu innym pojazdom, 
- nagłego zawracania, rozpędzania roweru i wyprzedzania innych, szczególnie przy
zjazdach ze wzniesień,
III. Sprawy organizacyjne 
1. Spotkanie organizacyjne odbywa się w terminie wskazanym przez organizatora. 
2. Obecność uczestnika na spotkaniu organizacyjnym jest warunkiem wzięcia udziału uczestnika w pielgrzymce. 
3. W spotkaniu organizacyjnym zobowiązani są wziąć udział także rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszanych osób niepełnoletnich. 
4. Uczestnicy mają obowiązek wypełnienia oświadczenia i zapoznania się 
z Regulaminem
IV. Wymagania zdrowotne
1. Uczestnicy składają oświadczenie, że stan zdrowia i kondycji umożliwiają im aktywny udział w pielgrzymce. 
2. W przypadku uczestników niepełnoletnich, oświadczenia, o których mowa składają rodzice (prawni opiekunowie) dziecka. 
V. Inne wymagania
1. Każdy uczestnik pielgrzymki musi: 
a/ znać zasady poruszania się rowerem po drogaach użyteczności publicznej, 
b/ posiadać kamizelkę, sprawny rower i odpowiedni strój zapewniający bezpieczną jazdę, 
c/ uczestnicy muszą brać udział w pracach porządkowych związanych z opuszczeniem 
miejsca noclegowego. 
2. Ponadto:
a/ każdy z pielgrzymów podpisując oświadczenie składa deklarację o znajomości przepisów obowiązujących podczas przejazdu oraz Regulaminu Pielgrzymki,
b/ nad bezpieczeństwem przejazdu czuwać będą osoby oznaczone kamizelką „Organizator”.
c/ każdy uczestnik zobowiązany jest do jazdy w kamizelce odblaskowej oraz kasku,
d/ przejazd pielgrzymów odbywać się będzie w ruchu ograniczonym prawą stroną bez przekraczania osi jezdni,
e/ w przypadku pilotażu przez Policję przejazd odbywać się będzie w kolumnie,
f/ na trasie przejazdu organizator zaplanował przerwy w celu odpoczynku, 
g/ przypadku nie dotrzymania tempa przejazdu przez jego uczestników ( awaria lub zmęczenie) uczestnicy będą pilotowani przez przedstawiciela Organizatora,
h/ osoba prowadząca grupę rowerzystów z ramienia Organizatora oraz zamakająca grupę posiadać będą CB radia przenośne pozwalające na kontakt samochodami towarzyszącymi pielgrzymce
VI. Postanowienia końcowe
1.Niniejszy regulamin obowiązuje w dniach 11 – 15 sierpnia 2016 r. 
2.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z pielgrzymki w przypadku, gdy rażąco naruszył on niniejszy Regulamin.
3. W przypadku rezygnacji z pielgrzymki w trakcie jej trwania , uczestnik wraca do miejsca zamieszkania na koszt własny.

Organizator
Stowarzyszenie „Gloria Vitae”

Pobierz pliki


Kreator stron www - szybka strona internetowa